Božské mužství & Posvátné ženství

DM_SF_sq_100
nahrávám mapu....

Kdy:
29.03.2018 - 01.04.2018

Kde:
Sammasati

Kategorie:


(english below)

Muži a ženy jsou magnetické síly, které jsou navržené tak, aby se navzájem přitahovaly.

Naše moderní společnost a náš životní styl tuto přitažlivost depolarizuje a tím znehodnocuje velký potenciál pro duchovně růst.
V Tantře přinášíme spojení mužského a ženského jako bránu k vyššímu vědomí. Toto spojení je v Indii známé jako Ardhanarishavara. Setkání mužské a ženské energie se může stát jen tehdy, když jsme zakořeněni nejprve v naší vlastní energii (muži v mužské, ženy v ženské).
Božské mužství & Posvátné ženství je pozvánkou k prozkoumání, posílení a probuzení vlastní energie. A z tohoto krásného prostoru se oba setkají se svým protějškem.
Dva dny budou muži a ženy samostatně meditovat, sdílet, spojovat se se sebou a zkoumat způsoby, kterými se mohou vzájemně podporovat, vyživovat a posilovat.

Božské mužství

workshop je veden tak, aby vás vedl k regeneraci vašeho mužství a abyste žili svůj plný potenciál jako lidská bytost.

Naučíte se kultivovat svoje mužství, získáte mistrovství a zvládnete mnoho aspektů mužská identity: sílu, přítomnost, napojení, sexuální sílu, cílevědomost a zranitelnost.

Toto učení vychází ze starověkých praktik a Tantry. Naučíte se budovat a směrovat svou sexuální energii a prožít tak zcela novou dimenzi lásky, tvoření a orgasmu.

Připojte se k nám, do výhradně mužského prostředí, kde role a status nemají žádný význam, kde můžete sdílet upřímně a otevřeně a vyjádřit se jako božské mužství, tak, jak jste se narodili.

Posvátné ženství

Workshop je vytvořen tak, abyste se uvolnily a opět se napojily na svou pravdivou ženskou esenci.

V dnešním světě se cítí mnoho žen odpojeno od svých ženských kvalit, nebo se cítí vyčerpaně. Společně v kruhu s ostatními ženami budeme objevovat a probuzet naše ženské zdroje:

  • láska sídlící v našem srdci
  • smyslnost, kreativita a úplnost, které jsou v našem lůně a břichu
  • naše kněžská přirozenost, kterou probudíme v našem třetím oku
  • naši posvátnost, když můžeme milovat sami sebe jako božskou bytost, jako bohyni

Různými metodami a transformačním tantrickým učením budeme sami sebe moci léčit, objevíme moudrost, co znamená být ženou, oslavíme sami sebe a každou ženu, abychom mohly přijmout muže.

Víkend povede tantrický pár Anahata (Indie) a Tanmaya (Rakousko).

Naší vášní je šířit radost a oslavu života skrze tantrické učení. Tantra je úžasnou příležitostí dotknout se blaženosti, která je ve skutečnosti s námi v každé chvíli našeho života, a nechat ji naplnit celé naše tělo. Řadu let se věnujeme OSHO meditacím a meditativním terapiím. Učíme se umění tantry u Sarity a nabízíme také semináře Master Lover, Mystické tantra masáže, Od sexu k nadvědomí a taneční tantra party.

Reference na lektory: 

Díky bezpečnému a velice příjemnému prostředí jsme se mohli naplno uvolnit. Užívali jsme si to spolu, sami a i ve společnosti ostatních. Moc ráda na to vzpomínám. Odnesla jsem si spoustu krásných pocitů a vhledů. I můj manžel odcházel příjemně uvolněný a překvapený jak příjemný zážitek to byl. Nikdy se totiž podobné zkušenosti neúčastnil. – Soňa

Velmi krásný prožitek, uvědomění si toho, jak proudí energie mezi mužem a ženou. Jelikož jsem zvyklá  pobývat převážně v ženských kruzích a seminářích, bylo to pro mě krásné překvapení. Díky tomuto semináři a setkání s mužskou energií jsem sama na sebe získala lepší, celistvější pohled. Děkuji a vřele doporučuji všem. :-) – Ilona

Poslední dva dny jsou navrženy tak, aby se muži a ženy potkali v radostném tanci skrze posvátné rituály, tantrické meditace, taneční párty a další cvičení.

Video, kde lektoři mluví o workshopu. (v anglickém jazyce):

https://www.youtube.com/watch?v=DZGBih3tU9s&feature=youtu.be

Workshop je veden v angličtině s překladem do češtiny. Všechny úrovně zkušeností jsou vítány. Ve skupině bude stejný počet mužů a žen. Nahota a sexuální styk nejsou součástí tohoto workshopu.
Jsou vítáni jednotlivci i páry. Páry si mohou vybrat, zda budou cvičení dělat spolu, nebo s jinými účastníky.

Workshop začíná 29.3. a končí 1.4. 2018. Koná se na samotě uprostřed přírody v novém meditačním centru Sammasati blízko České lípy.

Cena workshopu je 3 900 Kč/155 EUR pro prvních 7 účastníků, poté 4 500 Kč/180 EUR, pro pár je cena 7 800 Kč/305 EUR pro první 4 páry, poté 8 400 Kč/330 EUR bez ubytování a stravy (o vaší ceně budete informováni při registraci).

Ubytování a strava 2 200 Kč/90 EUR za osobu.

Registrujte se, prosím, přes formulář.

Pro dokončení registrace zašlete zálohu 2000 Kč/80 EUR (pár 4000 Kč/160 EUR) na CZK účet 2500734384/2010, nebo na EUR účet 2501116377/2010 (IBAN CZ9720100000002501116377, SWIFT FIOBCZPPXXX) název účtu Kamila Klapková, do zprávy pro příjemce uveďte DMSF a své jméno.

Pro více informací pište Gaie: kami.gaia@gmail.com


Divine Masculine & Sacred Feminine

Men and women are magnetic forces designed to be attracted towards each other.

In our modern society, our life style depolarises this attraction and defuses one of the greatest potential for spiritual transformation. In Tantra we bring union of masculine and feminine as a portal to higher consciousness. This union in India is known as Ardhanarishavara. This meeting can only happen when we are rooted in our own gender first. The one that you are embodying.
Awakened man & Empowered Woman is a unique invitation to explore, enhance and magnetize your own gender first and from that empowered space; meeting the opposite.
Two days, men and women will be separate meditating, sharing, bonding and exploring ways in which they can support and empower each other. 

Divine Masculine

is designed to guide you towards reclaiming your manhood and living your full potential as a man.

You will learn how to cultivate and gain mastery over many conflicting aspects of the masculine identity: presence and human connection, sexual drive, power, ambition and vulnerability.

Drawing on the ancient practices and teachings of Tantra, you will learn how to build and channel your sexual energy to experience a whole new dimension of love-making and orgasm.

Join us, in an all-male environment, where roles and status have no importance, where we can share honestly and openly and express ourselves as the divine masculine that we were born to be.

Sacred feminine

is designed for you to relax into and reconnect with your true  female essence.

In todays world many women either feel disconnected or depleted of their feminine qualities. Together in a circle with other women we will be exploring and awakening our feminine resources. Which are love residing in our heart, sensuality, creativity and totality residing in our womb and belly, our priestess nature, which we awaken in our third eye and our sacredness when we can love ourselves as divine beings as goddesses.
With various methods and transformative tantric teachings we will be able to heal ourselves discover the wisdom of being a woman, celebrate ourselves and each other and finally receive the masculine.

Workshop is leeded by tantric couple Anahata (India) and Tanmaya (Austria).

 

Our passion is to spread the joy and celebration of being alive through tantric teachings. It is an amazing opportunity to tap into the bliss, which is waiting for us every moment of our life. We’ve been engaged in OSHO meditations and meditative therapies for many years. We apprentice with Sarita in Tantra Essence school and we offer Master Lover, Mystic Tantra Massage, Sex to Superconsciousness, Tantra Dance events and other tantric techniques.

Last two days are designed to enjoy the dance of polarities through sacred rituals, tantric meditation,  ance parties and much more.. 

Video from teachers about workshop:

https://www.youtube.com/watch?v=DZGBih3tU9s&feature=youtu.be

The workshop is conducted in English with translation to Czech. All Levels of Experience are welcome. We are aiming for a gender balance. Nudity and Sexual intercourse is not part of this workshop.
Singles and couples are welcome, couples can choose, if they want to do all mediations together.

Workshop starts on 29-Mar 2:30PM and ends on 1-Apr 5PM.

Price for singles for the workshop is 3 900 CZK/155 EUR for first seven people, after 4 500 CZK/180 EUR.

Price for couples for the workhop is 7 800 CZK/305 EUR for first 4 couples, after 8 400 CZK/330 EUR  without food and accomodation (about your price will be informed after registration).

Accomodation and food is 2 200 CZK/90 EUR per person.

The venue is new meditation centre Sammasati in the middle of nature close to Česká lípa, Czech republic (around 1.5 hrs from Prague).

Please, use this formular for registration.

Please, send the deposit 80 EUR (couples 160 EUR) to the EUR bank account 2501116377/2010 (IBAN CZ9720100000002501116377, SWIFT FIOBCZPPXXX) account name Kamila Klapková, and write DMSF and your name into „message for recipient“ field, to complete your registration.

For more information, please write Gaia: kami.gaia@gmail.com