Otázky a odpovědi k workshopu Božské mužství & Posvátné ženství

English see bellow

Co mě čeká na workshopu Devine Masculine and Sacred Feminine/Božské Mužství a Posvátné Ženství?

Na začátku worksohpu budeme půl dne všichni společně, abychom vytvořili základ a strukturu. Uděláme nějakou krásnou meditaci a sdílení, které nás propojí. Další dva dny budou muži a ženy odděleny, aby se propojili a načerpali energii spolu s účastníky/účastnicemi stejného pohlaví.
Budeme mít čas prozkoumat a uvolnit se do zkušenosti, co to znamená být žena či muž v tomto moderním světě.
Nabídneme vám cvičení, aktivity a procesy, které vám pomohou nalézt svůj vlastní přirozený a zdravý způsob bytí.

Po tomto krásně stráveném čase, který věnujete sami sobě a kultivaci svojí energie, se potkáte s opačným pohlavím v nádherném rituálu. Posvátným způsobem budete mít příležitost prožít krásu spojení mužů a žen v lásce a vědomí. Uctíme opačné pohlaví: muže v jejich vědomí a přítomnosti a ženy v lásce a kráse.
Dále skrze tantrické meditace a techniky prohloubíme důvěru a zkušenost při spojení obou pohlaví ve stavu, kdy jste integrováni a ve své síle.

Co mi/nám může tento workshop přinést? Proč bych se měl/a účastnit?

 • Vyvážení vaší mužské a ženské energie ve vás.
 • Znovu rozdmýchá oheň sexu, lásky a intimity.
 • Hlubší pochopení toho, co znamená být mužem nebo ženou, zejména ve vztahu k opačnému pohlaví.
 • Důvěra při sbližování se sopačným pohlavím.
 • Nástroje pro navýšení magnetické přitažlivosti.
 • Porozumění a ocenění rozdílů mezi muži a ženami.
 • Sesterství a bratrství.
 • Zažijte setkání s opačným pohlavím v bezpečném, milujícím a posvátném prostředí.
 • Přožijete uctění opačným pohlavím a tím dojde k léčení.
 • Získáte odpovědi na otázky, které jste se vždy chtěli zeptat ohledně mužů či žen.

V první části workshopu jsou muži a ženy odděleni, jak to bude probíhat?

Pro muže je tato část workshopu navržena tak, aby vás vedla k získání spojení s vaším mužstvím a žití svého plného potenciálu jako muže. Naučíte se, jak kultivovat a zvládat mnoho protichůdných aspektů mužské identity: přítomnost a napojení, sexualitu, sílu, ctižádost a zranitelnost.
Na základě starodávných tantrických praktik a učení se naučíte, jak vytvořit a nasměrovat svou sexuální energii, abyste objevili zcela novou dimenzi lásky a prožívání orgasmu. Prožijete v čistě mužském kruhu, kde bez hraní rolí a povyšování čestně a otevřeně sdílíme a vyjádřujeme svoji božskost takovou, se kterou jsme se narodili.

Pro ženy je tato část vytvořena tak, abyste se uvolnily a znovu spojily s vaší skutečnou ženskou esencí. V dnešním světě se mnoho žen cítí vyčerpané, nebo odpovjené od svých ženských kvalit. Společně v kruhu s ostatními ženami budeme zkoumat a probouzet naše ženské zdroje. Je to láska, která sídlí v našem srdci, smyslnost, tvořivost a totalita, která zase sídlí v lůně a břichu, naší kněžskou přirozenost, kterou probudíme v našem třetím oku a naši posvátnost, kdy se milujeme takové jaké jsme – jako bohyně.
Skrze různé metody a transformační tantrické techniky budeme moci léčit sami sebe, objevovat svou ženskou moudrost, oslavovat samy sebe a ostatní ženy a také abychom přijaly muže a jejich mužskou energii.

Až se muži a ženy potkají, využijeme energii, která vznikne ze setkání mužského a ženského principu (který jsme předtím odděleně posilovali), abychom zažili stav meditace a blaženosti.
Prožijete pozitiví zkušenost, jaké to je, když jste jako žena nebo muž uctěni opačným pohlavím a může tak dojít k hlubokému léčení. Nabídneme vám různé způsoby, jak se můžete setkat s opačným pohlavím skrze meditaci, oslavu, masáže a dalších. To vše v prostředí a v podpoře ostatních mužů a žen. Budeme mít prostor pro sdílení a individuální procesy, které vám pomohou se uzemnit a zůstat ve svém centru.

Jsem ve vztahu, ale můj partner se nechce workhopu zůčastnit. Co s tím?

Ze všeho nejdříve požádejte svého partnera, aby jel na tento workshop s vámi a pojal to, jako čas a energi, která podpoří růst vašeho vztahu. Tento workshop může rozdmýchat oheň lásky ve vašem vztahu.

Pokud z praktických důvodů nemůže váš partner přijet, vědomě sdělte svému milovanému vaši skutečnou touhu se zúčastnit tohoto workshopu. Řekněte svému partnerovi, že chcete pracovat na zvyšování svého vědomí a zharmonizovat svou mužskou a ženskou část, abyste s ním/ní mohli vztahovat z místa láskyplného a silného propojení sami se sebou.

Na workhopu pro vás vytvoříme posvátný a bezpečný prostor, kde si každý vybere míru intimity, kteou chce prožívat z opačným pohlavím. V rámci tohoto workshopu není žádný sexuální styk.

Tato komunikace se svým partnerem vám přinese krásný zážitek intimity. Ať na workshop pojede, nebo ne, právě komunikace a vaše účast přinese do vašeho vztahu vyrovnání mužské a ženské polarity.

V současné době nejsem ve vztahu. Má smysl jít do workshopu? Nebudou překročeny moje hranice?

Ať už jste ve vztahu nebo ne, tento workshop vám rozhodně pomůže přizvat do vašeho života partnera, kterého chcete. Umožní vám také prozkoumat své hranice v bezpečném a milujícím prostředí.
Ve skutečnosti podpoříte a vyživíte svou vlastní mužsko-ženskou poraritu v sobě přnese vám hlubší porozumění sebe samých. Znovu získáte svoje jedinečné vyjádření mužství, nebo ženství. Naším cílem je, abychom vás jako muže či ženu posílili.

Chci se účastnit s partnerem, ale bojíme se výměny partnerů v cvičeních. Co můžeme očekávat? Do jaké hloubky intimity půjdeme?

Pokud přijedete jako pár, můžeme vás ujistit, že z toho budete těžit a je to opravdu velmi vítáno. Je jen na vás, jestli budete dělat cvičení se svým partnerem, nebo ne.

První dva dny budou muži a ženy, takže mezi vámi a vaším partnerem nebude žádná interakce. To bude nabíjet vaši polaritu polaritu.

Poslední dva dny, kdy se znovu potkáte, se můžete vždy rozhodnout, že budete dělat rituály a meditace se svým partnerem. Plně respektujeme páry a vždy vás budeme informovat o úrovni intimity každého cvičení, abyste se mohli v klidu předem rozhodnout.

Rádi bychom vás ujistili, že v meditační místnosti nebo jiné části struktury workshopu není sexuální spojení ani žádná jiná sexuální aktivita.

Je možné, že by mě, nebo můj vztah mohl změnit čtyřdenní workshop?

Šance, že tento workshp změní vás i váš vztah k opačnému pohlaví je velmi vysoká. Naučíme vás techniky, které vám pomohou pochopit sebe i sebe navzájem, místo toho, abyste se kritizovali a snažili se změnit jden druhého (ať už ve vašem partnerském vztahu, s přáteli, se šéfem či rodiči).
Posílení našich mužských a ženských kvalit znovu zapálí vaši vášeň a přitažlivost.
Budete se cítit posíleni být tím, kým jste, při komunikaci či potkávání se s opačným pohlavím.


Questions for Divine Masculine and Sacred Feminine

 

What will happen during this workshop?

At the beginning we would all be together for half day to create foundation and structure of this workshop with some beautiful meditation and sharing to bond. Next 2 days, men and women will be separate to align and recharge in our own gender.
We will have time to explore and relax into experiencing what does it mean to be a woman and man in this modern world.

We are proposing techniques, activities and processes that will help you to find your own natural healthy way of being.

Once we spent this time apart to resource ourselves we will have a wonderful ritual of coming together with the opposite sex. In a sacred way, you will have a chance to experience the beauty of connecting with love and awareness. Honoring the opposite sex as the consciousness presence they are as men and the love and beauty as women. Further on we will explore tantric meditations and techniques where you can gain more trust and experience in connecting with being integrated and empowered.

What will this workshop will bring to me/us? Why should I participate?

 • Balancing your Male and Female energies with in yourself.
 • Reignite the fire for Sex, Love and Intimacy.
 • Deeper understanding of what it means to be a man or woman especially in relation to the opposite sex.
 • Confidence in approaching the opposite sex.
 • Tools to enhance the magnetic attraction.
 • Understanding and appreciation of the differences between men and women.
 • Sisterhood brotherhood.
 • Experience meeting the opposite sex in a safe, loving and sacred environment.
 • Healing through being honored by the opposite sex.
 • Get answers to the questions you always wanted to ask about men or women.

In the first part of the workshop, are men and women separated, how will we work together with men and women?

For men this workshop is designed to guide you towards reclaiming your manhood and living your full potential as a man. You will learn how to cultivate and gain mastery over many conflicting aspects of the masculine identity: presence and human connection, sexual drive, power, ambition and vulnerability.
Drawing on the ancient practices and teachings of Tantra, you will learn how to build and channel your sexual energy to experience a whole new dimension of love-making and orgasm. Join us, in an all-male environment, where roles and status have no importance, where we can share honestly and openly and express ourselves as the divine masculine that we were born to be.

For women this workshop is designed for you to relax into and reconnect with your true female essence. In todays world many women either feel disconnected or depleted of their feminine qualities. Together in a circle with other women we will be exploring and awakening our feminine resources. Which are love residing in our heart, sensuality, creativity and totality residing in our womb and belly, our priestess nature, which we awaken in our third eye and our sacredness when we can love ourselves as divine beings as goddesses.

With various methods and transformative tantric teachings we will be able to heal ourselves discover the wisdom of being a woman, celebrate ourselves and each other and finally receive the masculine.

Coming Together
When men and women come together we will use the energy that arises out of the meeting of masculine and feminine (what we strengthened before) to experience states of meditation and bliss.
You will receive a positive imprint of being honored in your gender as a man or as a woman deep healing can occur. We will be giving you various modalities how you can meet another as man or woman through meditation, celebration, massage etc. All of this is held with the support of your fellow sisters or brothers. We will have space for sharing and individual processes to help you stay grounded and centered in yourself throughout.

I’m in a relationship, but my partner does not go to the workshop. What could we do?

Firstly, ask your partner to come to this workshop and take this as pouring energy to your relationship. This workshop can reignite fire of love in your couple.

If by any practical reasons your partner cannot make it then communicate consciously to your lover your desire to attend this workshop. Tell your lover that you would like to work on your consciousness and balance your masculine and feminine energy so that you can relate to him/her from a loving, balanced space.

In this workshop we provide sacred and safe space for each individual to choose how much he or she would like to be intimate with others. There will be no sexual intercourse as part of this workshop.

So this communication with your partner will bring a beautiful experience of intimacy. Whether you come for this workshop or not but just this discussion will bring you in balance of your Divine Masculine and Sacred Feminine.

I am currently not in a relationship. Does it make sense to go to the workshop? Will my boundaries be crossed?

Whether you are in a relationship or not this seminar is definitely going to help you to attract the lover you want in your life and to explore your boundaries in a safe and loving environment.
Basically, it will benefit you to nourish your own male-female relationship within yourself and will bring a deeper understanding of yourself.
It is all about reclaiming your unique expression of being a man or a woman. We want to empower you as a man or as a woman.
You will have a chance to explore and experience the opposite sex in a playful and meditative environment. It’s an invitation to experiment with your boundaries. There is always a support available throughout the workshop.
I want to go with my partner, but we are afraid of exchanging partners in the exercises. What can we expect? What level of intimacy do we will go to?

You are most welcome to come as a couple to this workshop and you will definitely benefit from it. You are always in charge if you want to do all couple-exercises with your partner or not.

First two days we will separate men and women so there will be no interaction between you and your partner. This is to enhance the polarity.

Last two days when we bring you together, you can always choose to do rituals and meditation with your partner.
We fully respect couples and will always inform you about level of intimacy of each exercise so that you both can decide.

Please note that there is no sexual union or sexual activity in the group room or part of the structure of the workshop.

Is it possible that a four-day workshop should change me or maybe my relationship?

The chance that this workshop will change you and your relationship to the opposite sex is very high. We are sharing techniques that help you to understand each other and yourself rather than criticizing and trying to change the opposite sex (whether in your partner, boss, mother, father etc.)
The strengthening of our male and female qualities allows passion and attraction to be reignited.
You will feel empowered to be who you are when you are communicating and meeting the opposite sex.

 

Thank you for answering questions.

Anahata and Tanmaya

translation Gaia